งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน
22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มต้นการทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2517 โดยตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน จากนั้นได้เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จนในที่สุด ได้ก้าวสู่การรับตำแหน่งสำคัญในองค์การระหว่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการการค้าโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548 และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เป็นระยะเวลา 2 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2556 นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ Globalization and Trade in the New Millennium (2001) และ China and WTO: Changing China Changing world trade (2002)