งานที่ผ่านไปแล้ว

High Level Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies in Southeast Asia
05 มีนาคม 2018 UN Conference Centre Bangkok

นายเจเรมี ดักลาส มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรม ภัยคุกคาม ความมั่นคงที่มิใช่ทางทหาร การบังคับใช้กฎหมาย ความยุติธรรมทางอาญา และความปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานใกล้ชิดกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ก่อนเข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย นายเจเรมี ดักลาส เคยปฏิบัติงานเป็นผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศปากีสถานและมีประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดา และแคริบเบียน รวมทั้ง สำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย