งานที่ผ่านไปแล้ว

High Level Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies in Southeast Asia
05 มีนาคม 2018 UN Conference Centre Bangkok

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ทรงมีส่วนสําคัญในการผลักดันในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวทีสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมมิติสําคัญในทุกๆ ด้านซึ่งรวมถึงหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ทรง ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐออสเตรียและเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ได้ทรงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบงานด้านความยุติธรรมทางอาญา ส่งผลให้มีการพัฒนาและรับรองมาตรฐานระหวางประเทศฉบับใหม่หลายฉบับ อีกทั้งยังทําให้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายทางอาญามีความเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ในภาพรวมอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความเชื่อมโยงกับหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานสําคัญ นอกจากนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา ยังทรงดํารงตําแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม และระบบงานยุติธรรมทางอาญาสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามคํากราบทูลเชิญของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime – UNODC) โดยจะได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยมีสํานักงาน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกเป็นผู้ประสานงานหลัก และมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทรงสนับสนุนบทบาทและภารกิจของ UNODC ในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ