งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application
  1. ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล – อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
  2. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ – ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
  3. ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล – ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ ประเทศไทย
  4. ดร.สันติธธาร เสถียรไทย – นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหาร บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก