งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application

ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และระดับปริญญาเอก สาขานโยบายสังคมจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2551 – 2560 เคยดำรงตำแหน่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ณ สหทัยมูลนิธิ

ดร.พัชชามีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมากมาย อาทิเช่น

  • งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นในสังคมไทย” โครงการรวบรวมข้อมูลชุดสวัสดิการแม่วัยรุ่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
  • บทความเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถี : นวัตกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเชิงวิพากษ์” Designing learning activities for sexuality education: Innovation in adolescent pregnancy prevention by critical thinking. นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 64
  • บทความเรื่อง “การค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นในสังคมสมัยใหม่” Searching for Welfare Provision Guideline of Teenage Mothers in Modern Society นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 63