งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application

ผยง ศรีวณิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ University of Arizona, Tucson, Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจที่ University of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผยงมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินการธนาคารมากว่า 20 ปี โดยระหว่างปี 2551-2557 เคยดำรงตำแหน่ง Managing Director, Head of Global Markets & Country Treasurer, Citibank N.A., Thailand และในปี 2558 ได้เริ่มทำงานกับธนาคารกรุงไทยในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย