งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน
22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

ประชาคมระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังที่ปรากฏอยู่ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2030 ( 2030 Development Agenda) โดยเป้าหมายที่ 16 ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข การเข้าถึงความยุติธรรม และการสร้างเสริมสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในทุกระดับ หลักนิติธรรมไม่เพียงแต่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตัวเอง แต่ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เป้าหมายการพัฒนาข้ออื่นๆ บรรลุผล ไม่ว่าจะเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันทางเพศ การเข้าถึงการศึกษาและบริการทางสาธารณสุข การลดปัญหาความยากจนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง ฯลฯ

ประเทศไทยได้สนองแนวพระดำริในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ในการผลักดันให้หลักนิติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบทบาทนำมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” เพื่อผลักดัน ให้หลักนิติธรรมได้ถูกกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และจวบจนปัจจุบัน สถาบันฯ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดเวทีเสวนาเรื่องหลักนิติ ธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลจากทุกภาคส่วนและจากหลาย สาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกัน และต้องอาศัยมุมมองแบบสหวิทยาการในการทำความเข้าใจ เวทีสาธารณะครั้งนี้จึงมุ่งขยายพรมแดนความรู้ไปสู่ประเด็นการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม ทางสถาบันฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้บริหารและกลุ่มผู้นำที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมด้วยหลักนิติธรรมผ่านกลไกประชารัฐอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของเวที สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานวางแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และสถาบันการศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้บริหารรุ่นแรกที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง