งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

กฎหมายเป็นรากฐานของสังคมและเป็นกลไกของการพัฒนา แต่ในหลายสถานการณ์ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างหลายปัจจัย เช่น ความขัดแย้งระหว่างความชอบด้วยกฎหมายกับความจำเป็นในการดำรงชีพ, ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของผู้คน ผลประโยชน์ของชาติ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานศาสตร์แห่งการพัฒนาผ่านพระราชกรณียกิจมากกว่าสี่พันสามร้อยโครงการ ซึ่งโครงการในพระราชดำริดังกล่าวไม่เพียงแต่จะก่อผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน แต่ยังมีคุณค่าในฐานะเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนา โดยมีนัยยะของความเป็นธรรม หลักนิติธรรม ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดแทรกอยู่ การถอดบทเรียนจากแนวพระราชดำริย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ได้จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 นี้ขึ้น โดยเน้นหัวข้อ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ผ่านมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และผ่านกรณีศึกษาของโครงการตามแนวทางพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาจากฐานรากที่สะท้อนแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายในบางบริบทที่มีปัจจัยของการพัฒนาและความเป็นธรรมในสังคมเข้ามาเป็นองค์ประกอบ