งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักสูตร iCPCJ
03 สิงหาคม 2022 Zoom Meeting