Past Events

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 December 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาเอก Dottorato in Economia Politica จาก University of Bologna (ITALY)

ผศ.ดร.ธานี เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มีความสนใจในเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน (Institutional Economics) และเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง (Experimental Economics) โดยเฉพาะประเด็นทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรม งานวิจัยของ ดร. ธานี เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบสถาบัน เศรษฐกิจนอกระบบ คนไร้บ้าน การค้าบริการทางเพศ การวัดบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ผลของสื่อกับการโกง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” และ ผู้ขับเคลื่อนการสร้าง online civic culture ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย