เอกสารประกอบการประชุม

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice8, 9, 11 มิถุนายน 2021

เอกสารประกอบการบรรยาย (9 มิถุนายน 2564)
เอกสารประกอบการบรรยาย (11 มิถุนายน 2564)