เอกสารประกอบการประชุม

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

แนวคิดการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
สูจิบัตร
คำกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ
ปาฐกถานำ
พระดำรัสปาฐกถาพิเศษ
การบรรยายพิเศษในเวทีผู้นำ