สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

999 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210